मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो


मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो

आसवांना पावसाचे नाव देतो

सागराने ऐनवेळी घात केला

वादळाहातीच आता नाव देतो

मागतो जो तो फुले ताजीतवानी Continue reading

मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो


मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो

आसवांना पावसाचे नाव देतो

सागराने ऐनवेळी घात केला

वादळाहातीच आता नाव देतो

मागतो जो तो फुले ताजीतवानी Continue reading